Over Stichting Herbezinning

Waarom Stichting Herbezinning? In het jaar 2017 raakte een aantal mensen van diverse pluimage direct, indirect of bij toeval betrokken bij enkele zaken waarin een (of beide) ouder(s) ten onrechte was beschuldigd van Münchausen by proxy (Mbp). Zij waren geschokt door de gebrekkige waarheidsvinding die in deze gevallen was betracht door behandelende kinderartsen, vertrouwensartsen van de kinderbeschermingsorganisatie Veilig Thuis, raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters.

De ernstige gevolgen voor de betrokken ouders en hun gezinnen, maar ook de waardige wijze waarop betreffende moeders, hun partners en gezinnen zich verzet hebben tegen dit onrecht raakten hen diep.

 

Daarbij hebben zij gemerkt dat mensen die in een dergelijke bijna Kafkaëske situatie verzeild zijn geraakt, behoefte hebben aan en gebaat zijn bij empathische bijstand van familie en vrienden.

De missie van Stichting Herbezinning is dat al onze inspanningen zullen helpen de balans op het gebied van opsporing, behandeling en voorkómen van kindermishandeling in het algemeen te hervinden.

Ook bleek er in dergelijke situaties behoefte te zijn aan professionals met diverse achtergrond: juridische kennis, advocatuur, geneeskunde, psychologie, orthopedagogie, psychiatrie, natuurkunde, epidemiologie, filosofie, ethiek enzovoorts.

 

In deze uiterst complexe zaken zijn professionals allereerst nodig om de gebrekkige aard van het verrichte onderzoek aan te tonen en de getrokken conclusies te weerleggen. Maar ook en vooral om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van maatschappelijke keuzen als het oprekken van het begrip ‘ernstige kindermishandeling’ en een ongebreideld geloof in de maakbaarheid van een ‘kindveilige’ omgeving (veiligheidsutopie).

Bestuur van Stichting Herbezinning

De mensen achter Stichting Herbezinning oordelen dat de balans tussen kindveiligheid en het aanspreken van ouders op gedrag dat die kindveiligheid (mogelijk) bedreigt of zou kunnen bedreigen, is doorgeslagen ten koste van respect voor menselijke kernwaarden als vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en gerechtigheid.

 

Nu geldt die doorgeslagen balans voor de totale aanpak van kindermishandeling in het algemeen. Waarom wil deze stichting zich dan toch uitsluitend richten op dit kleine aantal van ten onrechte van Münchausen by proxy beschuldigde mensen?

 

Het antwoord daarop is dat de eerdergenoemde groep elkaar vond vanwege enkele personen die juist ten onrechte van Mbp waren beschuldigd en daarbij dermate onder de indruk was geraakt van de complexiteit van die zaken en de (potentieel) desastreuze gevolgen van uithuisplaatsingen. De complexiteit betrof niet alleen het in al zijn mogelijkheden uiterst gecompliceerde beeld van Münchausen by proxy (Mbp) en Pediatric Condition Falsification (PCF), maar ook de compleet onverwachte bevinding dat waarheidsvinding in de zorgketen en zelfs justitieel zodanig ondergeschikt was gemaakt aan het bieden van (vermeende) veiligheid dat er sprake was van willekeur.

Ook baart het feit dat vertrouwensartsen van Veilig Thuis luidkeels uitdragen dat het aantal gevallen van Münchausen by proxy in Nederland niet hooguit 20 (zoals op grond van wetenschappelijk onderzoek verwacht zou mogen worden) maar minstens 600 tot 800 per jaar moet bedragen zorgen. De kans is groot dat men het ‘opsporingsapparaat’ zal blijven uitbreiden en onder druk zal blijven zetten totdat die 600 meldingen per jaar binnenkomen. Dat de verdenking in vrijwel alle gevallen, bij goed onderzoek (sic), onterecht zal blijken, zal de keten naar alle waarschijnlijkheid koud laten. Het daar gebezigde gezegde luidt namelijk: “liever een ouder onterecht verdacht dan één kind mishandeld”.

 

Het gaat het bestuur en de betrokken professionals van de Stichting Herbezinning aan het hart dat veel gezinnen hierdoor onrecht wordt aangedaan en evenveel kinderen door de kinderbescherming van hun veilige omgeving worden beroofd. Dit heeft hen doen besluiten zich te verenigen en met deze stichting aandacht te vragen voor deze ontwikkeling.


Dr. C.M.A. Bruijninckx LEES MEER


DR. C.M.A. (BOY) BRUIJNINCKX, SECRETARIS-PENNINGMEESTER:

“Tijdens mijn werkzame leven was ik vaat- en algemeen chirurg. Sinds mijn pensionering in 2016 ben ik uitsluitend werkzaam als medisch adviseur en chirurgisch deskundige. Van een bevriende hoogleraar die zich inzette voor een gezin waarvan de moeder ten onrechte werd verdacht van Münchausen by proxy, leerde ik dat zowel (sommige) kinderartsen als vertrouwensartsen en zelfs kinderrechters helemaal niet geïnteresseerd zijn in ontlastende getuigenissen.”

“De organisatie Veilig Thuis (vroeger Advies- en meldpunt kindermishandeling AMK) zou volgens hem Onveilig Thuis moeten heten. Die zette ouders onder druk ‘om maar mee te werken, anders wordt jullie kind ergens geplaatst waar jullie geen weet van hebben’.
Aanvankelijk dacht ik dat hij overdreef, maar binnen enkele maanden nam ik kennis van vier andere schrijnende gevallen. Ook hier, ongelooflijk maar waar, bleek een compleet gebrek aan zorgvuldigheid in onderzoek en rapportage van kinder- en vertrouwensartsen. Daarbij raakte ik onder de indruk van de waardigheid en rust van het verzet van die ouders, om de belangen van hun kind niet (verder) te schaden.”

“Het verheugt mij daarom dat een aantal uitstekende en vooraanstaande professionals in uiteenlopende disciplines zich onder de vlag van de Stichting Herbezinning Münchausen by proxy wil inzetten om misstanden, zoals hierboven omschreven, in de toekomst te voorkomen en tot een betere aanpak te komen.”


Prof. Dr. H.A. Neumann LEES MEER


PROF. DR. H.A. (MARTINO) NEUMANN, VOORZITTER:
“Na mijn studie geneeskunde heb ik mij verdiept in de immunologie bij de INSERM Pessac-Bordeaux en mij vervolgens gespecialiseerd in de dermatologie. In 1983 ben ik gepromoveerd. Gedurende 12 jaar ben ik als dermatoloog verbonden geweest aan het St. Lambertusziekenhuis in Helmond en het St. Willibrordusziekenhuis in Deurne. Als voorzitter van de medische staf was ik nauw betrokken bij de fusie van beide ziekenhuizen tot het huidige Elkerliek Ziekenhuis.”

“In 1992 ben ik benoemd tot hoogleraar dermatologie. In die hoedanigheid was ik een tiental jaren hoofd van de afdeling dermatologie in Maastricht en vervolgens heb ik tot mijn emeritaat diezelfde functie vervuld in het Erasmus MC te Rotterdam. Al die tijd heb ik veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, gepubliceerd en promovendi begeleid. Patiëntenbelang en patiëntenzorg heeft altijd mijn grote zorg en belangstelling gehad. Via bevriende hoogleraren ben in aanraking gekomen met de problematiek rondom Münchausen by proxy en de doelstellingen van Stichting Herbezinning. Ik hoop met mijn kennis en kunde daaraan een bijdrage te kunnen leveren.”


Dr. M.W.M. Akkerman-Zaalberg van Zelst LEES MEER


DR. M.W.M. (MARGA) AKKERMAN-ZAALBERG VAN ZELST, ASSESSOR:

“Als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog heb ik in mijn praktijk diverse ouders meegemaakt die ervan werden beschuldigd hun kind te hebben mishandeld als gevolg van Münchausen by proxy (Mbp). De onderbouwing was steeds onbetrouwbaar en leek vooral een gelegenheidsdiagnose van de artsen: men kon de klachten van het kind niet verklaren, dus Mbp. Daarbij viel het mij op, dat nooit geprobeerd was een psychologische verklaring te vinden voor de terugkerende klachten van het kind.”

“De classificatie Münchausen by proxy kan niet zonder een grondige psychologische analyse van het kind en zijn omgeving, ter eventuele verklaring van de fysieke klachten en het vragen van aandacht hiervoor. Dat dit nauwelijks gebeurt vind ik een ernstige tekortkoming, terwijl de consequenties van een Mbp-melding voor de betrokkenen afschuwelijk zijn. Die worden niet alleen geconfronteerd met zeer ingrijpende jeugdrechtelijke maatregelen, maar worden meestal ook wegens verdenking van mishandeling als verdachte betrokken in een strafzaak. Met mijn betrokkenheid bij Stichting Herbezinning hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een verbetering van deze situatie.”

Doelen van Stichting Herbezinning

Stichting Herbezinning wil zich de komende jaren inzetten voor herstel van de balans tussen kindveiligheid enerzijds en behoud van menselijke kernwaarden anderzijds. Het bevorderen van waarheidsvinding en respectvolle omgang met betrokkenen in de zorgketen en rechtspraak die geactiveerd wordt in geval van vermoeden van kindermishandeling in de vorm van Münchausen by proxy staat hierbij voorop.

 

De stichting wil dit doen door het verwoestende maatschappelijke effect van een doorgeslagen veiligheidsutopie zichtbaar te maken en daarnaast, op microniveau, aantonen wat de gevolgen zijn van een onterechte veroordeling van een ouder (of beide ouders) voor een situatie van Mbp.

De doelgroep van Stichting Herbezinning is divers en uitgebreid. Allereerst hoort daartoe de lastig te ontwarren kluwen van personen/instanties die bij meldingen en onderzoek van vermoeden van Mbp-gevallen zijn betrokken dan wel betrokken dienen te worden, alsmede de personen/instanties die zijn betrokken bij het opleggen en uitvoeren van beschermingsmaatregelen.

 

Ook relevante beroepsverenigingen horen tot de doelgroep: de Raad van de rechtspraak, de advocatuur, overheden, wetgevers, overige beleidsmakers op dit gebied, politici en persmedia.

 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, wil Stichting Herbezinning, voor zover dat in haar vermogen ligt, mensen bijstaan die aangezegd is dat zij worden verdacht van Mbp.

Om deze uitgebreide, diverse doelgroep te bereiken dient de website van Stichting Herbezinning, met als doel open communicatie met de verschillende geledingen. Op de website wordt informatie verstrekt over Münchausen by proxy:

 

 

Verder wordt geanalyseerd waardoor de diagnose ten onrechte wordt vermoed en wat daar de gevolgen van zijn. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek, analyse van casuïstiek waarvan Stichting Herbezinning op de hoogte is gesteld en tuchtrechtszaken.

Wetenschappelijke artikelen, experts en meldpunt

Verder legt de stichting op de website een ‘bibliotheek’ aan van (verwijzingen naar) wetenschappelijke artikelen en (tucht)rechtelijke uitspraken die relevant zijn. Ook zijn er via links op deze site verwijzingen naar andere websites te vinden voor relevante informatie.

 

Experts op dit gebied zullen in de nabije toekomst voor eenieder toegankelijke artikelen schrijven over zaken betreffende dit onderwerp en in een nieuwsrubriek komt relevant nieuws aan bod, wat waar nodig becommentarieerd wordt door een van de betrokken experts.