Over Stichting Herbezinning

Waarom Stichting Herbezinning? In het jaar 2017 raakte een aantal mensen van diverse pluimage direct, indirect of bij toeval betrokken bij enkele zaken waarin een (of beide) ouder(s) ten onrechte was beschuldigd van Münchausen by proxy (Mbp). Zij waren geschokt door de gebrekkige waarheidsvinding die in deze gevallen was betracht door behandelende kinderartsen, vertrouwensartsen van de kinderbeschermingsorganisatie Veilig Thuis, raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters.

De ernstige gevolgen voor de betrokken ouders en hun gezinnen, maar ook de waardige wijze waarop betreffende moeders, hun partners en gezinnen zich verzet hebben tegen dit onrecht raakten hen diep.

 

Daarbij hebben zij gemerkt dat mensen die in een dergelijke bijna Kafkaëske situatie verzeild zijn geraakt, behoefte hebben aan en gebaat zijn bij empathische bijstand van familie en vrienden.

De missie van Stichting Herbezinning is dat al onze inspanningen zullen helpen de balans op het gebied van opsporing, behandeling en voorkómen van kindermishandeling in het algemeen te hervinden.

Ook bleek er in dergelijke situaties behoefte te zijn aan professionals met diverse achtergrond: juridische kennis, advocatuur, geneeskunde, psychologie, orthopedagogie, psychiatrie, natuurkunde, epidemiologie, filosofie, ethiek enzovoorts.

 

In deze uiterst complexe zaken zijn professionals allereerst nodig om de gebrekkige aard van het verrichte onderzoek aan te tonen en de getrokken conclusies te weerleggen. Maar ook en vooral om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van maatschappelijke keuzen als het oprekken van het begrip ‘ernstige kindermishandeling’ en een ongebreideld geloof in de maakbaarheid van een ‘kindveilige’ omgeving (veiligheidsutopie).

Bestuur van Stichting Herbezinning

De mensen achter Stichting Herbezinning oordelen dat de balans tussen kindveiligheid en het aanspreken van ouders op gedrag dat die kindveiligheid (mogelijk) bedreigt of zou kunnen bedreigen, is doorgeslagen ten koste van respect voor menselijke kernwaarden als vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en gerechtigheid.

 

Nu geldt die doorgeslagen balans voor de totale aanpak van kindermishandeling in het algemeen. Waarom wil deze stichting zich dan toch uitsluitend richten op dit kleine aantal van ten onrechte van Münchausen by proxy beschuldigde mensen?

 

Het antwoord daarop is dat de eerdergenoemde groep elkaar vond vanwege enkele personen die juist ten onrechte van Mbp waren beschuldigd en daarbij dermate onder de indruk was geraakt van de complexiteit van die zaken en de (potentieel) desastreuze gevolgen van uithuisplaatsingen. De complexiteit betrof niet alleen het in al zijn mogelijkheden uiterst gecompliceerde beeld van Münchausen by proxy (Mbp) en Pediatric Condition Falsification (PCF), maar ook de compleet onverwachte bevinding dat waarheidsvinding in de zorgketen en zelfs justitieel zodanig ondergeschikt was gemaakt aan het bieden van (vermeende) veiligheid dat er sprake was van willekeur.

Ook baart het feit dat vertrouwensartsen van Veilig Thuis luidkeels uitdragen dat het aantal gevallen van Münchausen by proxy in Nederland niet hooguit 20 (zoals op grond van wetenschappelijk onderzoek verwacht zou mogen worden) maar minstens 600 tot 800 per jaar moet bedragen zorgen. De kans is groot dat men het ‘opsporingsapparaat’ zal blijven uitbreiden en onder druk zal blijven zetten totdat die 600 meldingen per jaar binnenkomen. Dat de verdenking in vrijwel alle gevallen, bij goed onderzoek (sic), onterecht zal blijken, zal de keten naar alle waarschijnlijkheid koud laten. Het daar gebezigde gezegde luidt namelijk: “liever een ouder onterecht verdacht dan één kind mishandeld”.

 

Het gaat het bestuur en de betrokken professionals van de Stichting Herbezinning aan het hart dat veel gezinnen hierdoor onrecht wordt aangedaan en evenveel kinderen door de kinderbescherming van hun veilige omgeving worden beroofd. Dit heeft hen doen besluiten zich te verenigen en met deze stichting aandacht te vragen voor deze ontwikkeling.


Dr. C.M.A. Bruijninckx

LEES MEER


DR. C.M.A. (BOY) BRUIJNINCKX, VOORZITTER:

“Tijdens mijn werkzame leven was ik vaat- en algemeen chirurg. Sinds mijn pensionering in 2016 ben ik uitsluitend werkzaam als medisch adviseur en chirurgisch deskundige. Van een bevriende hoogleraar die zich inzette voor een gezin waarvan de moeder ten onrechte werd verdacht van Münchausen by proxy, leerde ik dat zowel (sommige) kinderartsen als vertrouwensartsen en zelfs kinderrechters helemaal niet geïnteresseerd zijn in ontlastende getuigenissen.”

“De organisatie Veilig Thuis (vroeger Advies- en meldpunt kindermishandeling AMK) zou volgens hem Onveilig Thuis moeten heten. Die zette ouders onder druk ‘om maar mee te werken, anders wordt jullie kind ergens geplaatst waar jullie geen weet van hebben’.
Aanvankelijk dacht ik dat hij overdreef, maar binnen enkele maanden nam ik kennis van vier andere schrijnende gevallen. Ook hier, ongelooflijk maar waar, bleek een compleet gebrek aan zorgvuldigheid in onderzoek en rapportage van kinder- en vertrouwensartsen. Daarbij raakte ik onder de indruk van de waardigheid en rust van het verzet van die ouders, om de belangen van hun kind niet (verder) te schaden.”

“Het verheugt mij daarom dat een aantal uitstekende en vooraanstaande professionals in uiteenlopende disciplines zich onder de vlag van de Stichting Herbezinning Münchausen by proxy wil inzetten om misstanden, zoals hierboven omschreven, in de toekomst te voorkomen en tot een betere aanpak te komen.”


Mr. R. Stokman

LEES MEER


MR. R. (RENÉ) STOKMAN, SECRETARIS:

“In 1974 ben ik afgestudeerd in strafrecht en civielrecht in Leiden. Na afronding van mijn RAIO-opleiding (tot rechter of officier van justitie) heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële advocatuur. In 2009 heb ik de praktijk neergelegd en ben ik toezichthoudende functies gaan vervullen in de zorg en de financiële wereld. Momenteel ben ik onder meer lid van het bestuur van een goede doelenstichting die zich richt op monumentaal onroerend goed, cultuur en ouderenzorg en begeleid ik als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland statushouders, die zich in onze regio komen vestigen.”

“Een aantal jaar geleden is ons gezin getroffen door het onheil van een onterechte diagnose Münchausen by proxy (Mbp). Onze jongste dochter zou haar toen driejarige dochtertje door middel van een overdosis van een bepaald medicijn levensgevaarlijk hebben mishandeld. Deze verkeerde diagnose is vervolgens kritiekloos overgenomen door alle instanties die daarna in beeld kwamen, variërend van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de toeziend-voogd, de kinderrechter en ook politie en justitie. De gevolgen van deze ‘kettingreactie’ waren eenvoudigweg verschrikkelijk voor onze dochter, kleindochter en hele familie, maar alle tegenargumenten van onze kant vonden geen enkel gehoor bij de genoemde instanties. Gelukkig is de situatie inmiddels ten goede gekeerd, maar de naweeën zullen nog lang duren.”
“Echter, zonder mijn achtergrond als advocaat en toezichthouder in de medische wereld, en niet te vergeten, de beschikbaarheid van financiële middelen en de bereidheid (van ons hele gezin) om die in te zetten in de strijd in tegen onze machtige, veelkoppige tegenstander, zou onze zaak in een niet te overzien drama zijn geëindigd: onze kleindochter in een pleeggezin, onze dochter in de gevangenis.”

“Het behoeft geen betoog dat niet alle gezinnen die door dit onheil worden getroffen in de positie verkeren om op deze wijze de strijd aan te binden met tekortschietende instanties. Het was een gelukkig toeval dat ik in de loop van onze strijd kennis maakte met een aantal professionals in uiteenlopende disciplines, die op een of andere wijze betrokken bleken bij soortgelijke zaken als de onze. Nog gelukkiger was dat zij het voornemen bleken te hebben om een stichting in het leven te roepen, die aan de misstanden rond Mbp een einde moest maken. Op hun verzoek heb ik mij gaarne bij dat initiatief aangesloten. Ons gezin komt er inmiddels wel uit. Maar ik hoop van harte dat de Stichting Herbezinning kan bewerkstelligen, dat in de toekomst andere gezinnen bespaard blijft wat ons is overkomen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om te helpen dat doel te bereiken.”


M. Emondts

LEES MEER


M. (MATTI) EMONDTS, PENNINGMEESTER:

“Tijdens mijn werkzame leven heb ik diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven vervuld, variërend van directiefuncties bij Ahold NV, algemeen directeur van Bols Nederland en lid van de raad van bestuur van Bols Royal Distilleries en Remy Cointreau in Parijs.”

“Het heen en weer reizen moe, ben ik hier in 2002 mee gestopt. Sindsdien heb ik een aantal toezichthoudende functies aanvaard in een totaal andere wereld, onder andere in de zorg en cultuur. Daarnaast heb ik in Tanzania twee projecten opgezet: een project om kansarme kinderen onderdak en een Engelstalig onderwijsprogramma te bieden en een microkredietprogramma, dat met name vrouwen de mogelijkheid geeft om zichzelf te ontwikkelen en zich onafhankelijk te maken.”

“Toen ik werd geconfronteerd met een onterechte beschuldiging van Münchausen by proxy in de familie van een van mijn beste vrienden heb ik met stijgende verbazing gekeken naar de verschrikkelijke effecten die dat teweegbracht. Ik hoefde er dan ook niet lang over na te denken toen ik werd gevraagd om deel uit te maken van een stichting die daar een tegenwicht aan wil bieden. Ik zal mijn ervaring graag inzetten om de doelen van de Stichting Herbezinning te helpen realiseren.”

Doelen van Stichting Herbezinning

Stichting Herbezinning wil zich de komende jaren inzetten voor herstel van de balans tussen kindveiligheid enerzijds en behoud van menselijke kernwaarden anderzijds. Het bevorderen van waarheidsvinding en respectvolle omgang met betrokkenen in de zorgketen en rechtspraak die geactiveerd wordt in geval van vermoeden van kindermishandeling in de vorm van Münchausen by proxy staat hierbij voorop.

 

De stichting wil dit doen door het verwoestende maatschappelijke effect van een doorgeslagen veiligheidsutopie zichtbaar te maken en daarnaast, op microniveau, aantonen wat de gevolgen zijn van een onterechte veroordeling van een ouder (of beide ouders) voor een situatie van Mbp.

De doelgroep van Stichting Herbezinning is divers en uitgebreid. Allereerst hoort daartoe de lastig te ontwarren kluwen van personen/instanties die bij meldingen en onderzoek van vermoeden van Mbp-gevallen zijn betrokken dan wel betrokken dienen te worden, alsmede de personen/instanties die zijn betrokken bij het opleggen en uitvoeren van beschermingsmaatregelen.

 

Ook relevante beroepsverenigingen horen tot de doelgroep: de Raad van de rechtspraak, de advocatuur, overheden, wetgevers, overige beleidsmakers op dit gebied, politici en persmedia.

 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, wil Stichting Herbezinning, voor zover dat in haar vermogen ligt, mensen bijstaan die aangezegd is dat zij worden verdacht van Mbp.

Om deze uitgebreide, diverse doelgroep te bereiken dient de website van Stichting Herbezinning, met als doel open communicatie met de verschillende geledingen. Op de website wordt informatie verstrekt over Münchausen by proxy:

 

 

Verder wordt geanalyseerd waardoor de diagnose ten onrechte wordt vermoed en wat daar de gevolgen van zijn. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek, analyse van casuïstiek waarvan Stichting Herbezinning op de hoogte is gesteld en tuchtrechtszaken.

Wetenschappelijke artikelen, experts en meldpunt

Verder legt de stichting op de website een ‘bibliotheek’ aan van (verwijzingen naar) wetenschappelijke artikelen en (tucht)rechtelijke uitspraken die relevant zijn. Ook zijn er via links op deze site verwijzingen naar andere websites te vinden voor relevante informatie.

 

Experts op dit gebied zullen in de nabije toekomst voor eenieder toegankelijke artikelen schrijven over zaken betreffende dit onderwerp en in een nieuwsrubriek komt relevant nieuws aan bod, wat waar nodig becommentarieerd wordt door een van de betrokken experts.